Relikvie - Farnosť Rudňany

Prejsť na obsah
SV. ANTON PADUÁNSKY
Sv. Anton Paduánsky sa narodil okolo roku  1195 v Lisabone v zbožnej šľachtickej rodine. Krstným menom sa volal  Ferdinand. V pätnástich rokoch začal vážne premýšľať, v ktorom povolaní  by najlepšie slúžil Bohu. Na radosť svojich rodičov sa rozhodol vstúpiť  do kláštora augustiniánov neďaleko Lisabonu. Nenašiel tu však úplný  pokoj, rušili ho návštevy príbuzných a priateľov. Asi po dvoch rokoch so  súhlasom predstavených odišiel do kláštora sv. Kríža v Coimbre. Tam ho  pravdepodobne roku 1219 aj vysvätili za kňaza. Neďaleko Coimbry v tom  čase vznikol františkánsky kláštor. Ferdinand obdivoval túto rehoľu a  zatúžil vstúpiť do nej, a tak sa ešte viac snažiť o dokonalosť. Najprv  ho jeho prior nechcel pustiť, ale po čase predsa len súhlasil. Roku 1220  si teda Ferdinand obliekol rúcho sv. Františka a prijal meno Anton.  Čoskoro nato ho predstavení poslali na misie do Afriky medzi Saracénov,  do Maroka. Anton však dostal silnú horúčku, ktorá ho trápila celú zimu.  Keď sa o tom predstavení dozvedeli, prikázali mu vrátiť sa domov. Búrka  však zahnala loď na Sicíliu. Tam sa Anton dopočul, že sv. František  zvoláva na Turíce r. 1221 všetkých bratov svojho rádu do Assisi.  Zaumienil si, že pôjde tam. Bol medzi nimi asi jediný Portugalec. Po  skončení stretnutia sa dostal do rímskej provincie. Brat Gracián,  predstavený, ho poslal do malého kláštora sv. Pavla pri Forli. Tam býval  v pustovni, robil tie najnižšie práce, žil prísnym životom a bol  šťastný, že nikto nepozná jeho pôvod ani vzdelanie.
Raz však zasiahla Božia prozreteľnosť. Keď biskup svätil nových dominikánskych a františkánskych bratov na kňazov, vyzval ich, aby jeden z nich kázal. Nikto nechcel, všetci sa vyhovárali. Napokon predstavený kláštora rozkázal Antonovi. Ten sa síce tiež vzpieral, ale potom z poslušnosti, nepripravený vystúpil na kazateľnicu. Všetci žasli, keď počuli ohnivé slová múdrosti. Antona potom ustanovili za učiteľa budúcich kňazov vo františkánskom ráde. Bol vymenovaný za kazateľa vo svojej provincii. Deväť rokov účinkoval na kazateľnici a vykonal veľa dobrého pre spásu duší. Anton sa stal veľmi známym a vyhľadávaným kazateľom. Niekedy mal až tridsaťtisíc poslucháčov. Vtedy kázaval aj na námestiach alebo na lúkach. Roku 1227 na generálnej kapitule ho vymenovali za provinciála územia celého severného Talianska. R. 1230 úrad zložil a vrátil sa do Padovy. Tam v r. 1231 pokračoval v kázaní a v písaní kázní.

13. júna 1231 nečakane zamdlel. Cítil, že sa blíži jeho posledná hodina. Vyspovedal sa a prijal sviatosť pomazania chorých. Potom zaspieval pieseň O, gloriosa Domina (Ó, preslávna Pani), ktorú sám zložil. Plný radosti s pohľadom na nebo povedal: „Vidím svojho Pána.“ Pomodlil sa kajúce žalmy a počas tejto modlitby ako tridsaťšesťročný zomrel. Pochovali ho 17. júna v chráme Panny Márie v Padove. Vďaka početným zázrakom, ktoré sa začali diať pri jeho hrobe ho necelý rok po smrti, 30.mája 1232, pápež Gregor IX. vyhlásil za svätého.
Úcta k nemu sa veľmi rozšírila, je len málo kostolov, kde sa nenachádza jeho socha. Tradične sa vzýva pri hľadaní stratených vecí.
ADRESA

Rudňany 48
053 23 Rudňany
email: rudnanyfarnost@gmail.com
kontakt: 053/4499225FARNOSŤ RUDŇANY
Návrat na obsah